×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Числі́вники

Numeralele cardinale

Кі́лькісні числі́вники

zero нуль nuiunu оди́н odündoi два, дві dva, dviitrei три trüpatru чоти́ри tşotürücinci п'ять piatişase шість şiistişapte сім siimopt ві́сім viisiimnouă де́в'ять deviatizece де́сять desiatiunsprezece одина́дцять odünadţiatidoisprezece двана́дцять dvanadţiatitreisprezece трина́дцять trünadţiatipaisprezece чотирна́дцять tşotürnadţiaticincisprezece п'ятна́дцять piatnadţiatişaisprezece шістна́дцять şiistnadţiatişaptesprezece сімна́дцять siimnadţiatioptsprezece вісімна́дцять viisiimnadţiatinouăsprezece дев'ятна́дцять deviatnadţiatidouăzeci два́дцять dvadţiatidouăzeci şi unu два́дцять оди́н dvadţiati odüntreizeci три́дцять trüdţiatipatruzeci со́рок sorokcincizeci п'ятдеся́т piatdesiatşaizeci шістдеся́т şiizdesiatşaptezeci сімдеся́т siimdesiatoptzeci вісімдеся́т viisiimdesiatnouăzeci дев'яно́сто devianostoo sută сто stoo sută douăzeci сто два́дцять sto dvadţiatidouă sute дві́сті dviistiio mie ти́сяча tüsiatşadouă mii дві ти́сячі dvii tüsiatşio mie cinci sute optzeci şi trei ти́сяча п'ятсо́т вісімдеся́т три tüsiatşa piaţot viisiimdesiat trüun milion мільйо́н miiion

Numeralele ordinale

Порядко́ві числі́вники

primul пе́рший perşüial doilea дру́гий druhüial treilea тре́тій tretiiial patrulea четве́ртий tşetvertüial cincilea п'я́тий piatüial şaselea шо́стий şostüial şaptelea сьо́мий siomüial optulea во́сьмий vosimüial nouălea дев'я́тий deviatüial zecelea деся́тий desiatüial douăzecilea двадця́тий dvadţiatüial treizecilea тридця́тий trüdţiatüial o sutălea со́тий sotüi

Fracţii

Дробові́ числі́вники

(o) jumătate пів-, полови́на piv, polovünaunu şi jumătate півтора́, один з половиною piŭtora, odün z polovünoiuo treime трети́на tretünadouă treimi дві трети́ни dvii tretünüun sfert чверть tşvertitrei sferturi три чве́рті trü tşvertiio cincime (одна́) п'я́та (части́на) (odna) piata (tşastüna)o şesime (одна́) шо́ста (odna) şostao şeptime (одна́) сьо́ма (odna) siomao optime (одна́) во́сьма (odna) vosimaa noua parte (одна́) дев'я́та (odna) deviatao zecime (одна́) деся́та (odna) desiatao sutime (одна́) со́та (части́на) (odna) sota (tşastüna)
Reclamă:

Reclamă: