×
Ghid de conversaţie
NumeraleleFormule de salut şi de adresareSă facem cunoştinţăCum ne luăm la revedereÎnţelegereaCereri, ordine şi propuneriCum ne exprimăm mulţumirea şi satisfacţiaGreşim, ne pare rău şi ne cerem scuzeAcordulDezacordul, refuzulÎntrebăriTimpulLunile şi aniiZilele şi săptămânileOrele şi minuteleCulorileDimensiuni şi caracteristiciCum cerem informaţii despre drumControlul paşapoartelor şi controlul vamalFormulare, date personaleCu maşinaCu trenulCu avionulCu vaporulTransportul în comunCazareaCum facem o rezervareLa hotelCazare la particulariÎn campingLa restaurantMeniulAperitiveFeluri principaleBăuturiDeserturi
Reclamă:
head

Numeralele

Numere

Числи́тельные

Numeralele cardinale

Коли́чественные числи́тельные

zero ноль noliunu оди́н m, одна́ f adin, adnadoi два m, две f dva, dvietrei три tripatru четы́ре čietîriecinci пять piatişase шесть şestişapte семь siemiopt во́семь vosieminouă де́вять dieviatizece де́сять diesiatiunsprezece оди́ннадцать adin:ăţătidoisprezece двена́дцать dvienaţătitreisprezece трина́дцать trinaţătipaisprezece четы́рнадцать čietîrnăţăticincisprezece пятна́дцать piatnaţătişaisprezece шестна́дцать şestnaţătişaptesprezece семна́дцать siemnaţătioptsprezece восемна́дцать văsiemnaţătinouăsprezece девятна́дцать dieviatnaţătidouăzeci два́дцать dvaţătidouăzeci şi unu два́дцать оди́н dvaţăti adintreizeci три́дцать triţătipatruzeci со́рок sorăkcincizeci пятьдеся́т piatidiesiatşaizeci шестьдеся́т şăstidiesiatşaptezeci се́мьдесят siemidiesiatoptzeci во́семьдесят vosiemidiesiatnouăzeci девяно́сто dievianostăo sută сто stoo sută douăzeci сто два́дцать sto dvaţătidouă sute две́сти dviestio mie ты́сяча tîsiiădouă mii две ты́сячи dvie tîsiiio mie cinci sute optzeci şi trei ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tîsiiă piatisot vosiemidiesiat triun milion миллио́н mili:ion

Numeralele ordinale

Поря́дковые числи́тельные

primul пе́рвый piervăial doilea второ́й ftaroial treilea тре́тий trietiial patrulea четвёртый čietviortăial cincilea пя́тый piatăial şaselea шесто́й şăstoial şaptelea седьмо́й siedimoial optulea восьмо́й vasimoial nouălea девя́тый dieviatăial zecelea деся́тый diesiatăial douăzecilea двадца́тый dvaţatăial treizecilea тридца́тый triţatăial o sutălea со́тый sotăi

Fracţii

Дро́би

(o) jumătate пол-, полови́на pol, pălavinăunu şi jumătate оди́н с полови́ной adin s pălavinăio treime (одна́) треть (adna) trietidouă treimi две тре́тьих dvie trietihun sfert (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) čietviortăia, čietviertitrei sferturi три четвёртых tri čietviortăho cincime (одна́) пя́тая (adna) piatăiao şesime (одна́) шеста́я (adna) şăstaiao şeptime (одна́) седьма́я (adna) siedimaiao optime (одна́) восьма́я (adna) vasimaiaa noua parte (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) dieviatăia, dieviatăia čiastio zecime (одна́) деся́тая (adna) diesiatăiao sutime (одна́) со́тая (adna) sotăia
Reclamă:

Reclamă: